Tuarascáil ar Chuntais na Seirbhísí Poiblí 2016


Turascail

This is a large file Please be patient it may take some time to load.
Individual Chapters are available below

 

Rialtas Láir
 

 1. Toradh Airgeadais an Státchiste, 2016
 2. Fiachas Rialtais
 3. Costas na mBeart Cobhsaithe Baincéireachta amhail ag deireadh 2016
 4. Léargas Ginearálta ar Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí
 5. Trédhearcacht Fhioscach

Caiteachas Vótáilte
 

 1. Cuntasaíocht Vótaí agus Bainistiú Buiséid
 2. An Ciste um Chuntais Dhíomhaoine
 3. Maoiniú Rialtais Láir na nÚdarás Áitiúil
 4. Rialuithe Inmheánacha sa Choimisiún um Achomhairc Chánach
 5. Seirbhísí Comhroinnte — Ró-íoc Tuarastal a Bhainistiús
 6. An Clár Náisiúnta um Athluacháil Maoine
 7. Bainistiú Fosheirbhísí i gColáiste Oiliúna an Gharda Síochána
 8. Forbairt Córas TFC ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
 9. Clár Cúnaimh Dhéthaobhaigh na hÉireann a Rialú
 10. Pictiúrlann Sainealaíne na Gaillimh a Mhaoiniú
 11. Rialtacht Íocaíochtaí Leasa Shóisialta
 12. Ró-íocaíochtaí Leasa Shóisialta a Bhainistiú
 13. Athbhreithnithe na Roinne ar Scéimeanna Leasa Shóisialta
 14. Deontais do Ghníomhaireachtaí Sláinte a Bhainistiú agus a Mhaoirsiú

Na Coimisinéirí Ioncaim
 

 1. Fáltais ó Cháin Chorparáide
 2. Fiachas Cánach agus Fiachais Dhíscríofa
 3. Cáin Sóinseála agus Cáin Shiarchoinneálach Scannánaíochta a Leithdháileadh

Nithe Eile
 

 1. Cuntais Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
 2. Comhairle Fhioscach Chomhairleach na hÉireann