Tuarascáil ar Chuntais na Seirbhísí Poiblí 2016


 

Ráiteas faoi Bheartais agus faoi Phrionsabail Chuntasaíochta

 

Vóta 1 – Teaghlachas an Uachtaráin

Vóta 2 – Roinn an Taoisigh

Vóta 3 – Oifig an Ard-Aighne

Vóta 4 – An Phríomh-Oifig Staidrimh

Vóta 5 – Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Vóta 6 – Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Vóta 7 – Oifig an Aire Airgeadais

Vóta 8 Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Vóta 9 – Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Vóta 10 – An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Vóta 11 – Oifig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Vóta 12 – Aoisliúnta agus Liúntais Scoir

Vóta 13 – Oifig na nOibreacha Poiblí

Vóta 14 – An tSaotharlann Stáit

Vóta 15 – An tSeirbhís Shicréideach

Vóta 16 – An Oifig Luachála

Vóta 17 – An tSeirbhís un Cheapacháin Phoiblí

Vóta 18 – An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Roinnte

Vóta 19 – Oifig an Ombudsman

Vóta 20 – An Garda Síochána

Vóta 21 – Príosúin

Vóta 22 – An tSeirbhís Chúirteanna

Vóta 23 – An tÚdarás Clárúcháin Maoine

Vóta 24 – Dlí agus Ceat agus Comhionannas

Vóta 25 – Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Vóta 26 – Oideachas agus Scileanna

Vóta 27 - Comhar Idirnáisiúnta

Vóta 28 – Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Vóta 29 – Cumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol

Vóta 30 – Talmhaíocht, Bia agus Mara

Vóta 31 – Iompar, Turasóireacht agus Spórt

Vóta 32 – Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Vóta 33 – Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Vóta 34 – Tithíocht, Pleanáil, Pobal agus Rialtas Áitiúil

Vóta 35 – Arm-Phinsin

Vóta 36 – Cosaint

Vóta 37 – Coimirce Shóisialach

Vóta 38 – Sláinte

Vóta 39 – An Oifig um Sholáthar Rialtais

Vóta 40– Leanaí agus Gnóthaí Óige

Vóta 41– An tÚdarás Póilíneachta