Tuarascála VFM

Taifeadtar i dTuarascálacha ar Luach ar Airgead torthaí scrúduithe ar (a) a choigiltí agus a éifeachtúla is a fhaigheann, a úsáideann agus a dhiúscraíonn comhlachtaí Stáit acmhainní (b) torthaí scrúduithe ar na córais, nósanna imeachta agus cleachtais arna n-úsáid ag comhlachtaí Stáit chun meastóireacht a dhéanamh ar a éifeachtaí is bhíonn a gcuid oibriúchán.
 • Special Report 99 - Public Sector Financial Reporting for 2015 Adobe PDF format document

  Published on 07 November 2017

  The production of audited financial statements by public sector bodies and the timely presentation of those financial statements to the Oireachtas ensure public accountability and effective oversight. The Comptroller and Auditor has carried out a review of public sector financial reporting focusing mainly on financial statements for periods ending in 2015. The report reviews the timeliness of public sector financial reporting and identifies those bodies where delays have occurred. It also summarises the issues brought to attention in the Comptroller and Auditor General’s audit reports on financial statements for 2015.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 98 - Provision of School Transport Adobe PDF format document

  Published on 25 October 2017

  The Department of Education and Skills (the Department) funds the provision of transport services to and from primary and post primary schools for children who live some distance from their nearest school. The Department engages Bus Éireann to deliver school transport services on its behalf. The Comptroller and Auditor General has carried out a review of the service and reports on whether the Department can demonstrate that it is achieving value for money through its arrangements with Bus Éireann to deliver the service and whether adequate oversight is in place.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 97 - Administration and Collection of Motor Tax Adobe PDF format document

  Published on 27 March 2017

  The Comptroller and Auditor General has prepared a special report on an examination of the administration and collection of motor tax. The examination was carried out in cooperation between the Office of the Comptroller and Auditor General and the Local Government Audit Service. The examination reviewed motor tax receipts, the cost of collecting motor tax and controls in place.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 96 - Cost of Child Abuse Inquiry and Redress Adobe PDF format document

  Published on 09 March 2017

  The Comptroller and Auditor General has carried out an examination of the cost of the child abuse inquiry and redress. The work of the Commission to Inquire into Child Abuse and of the Redress Board is largely complete. Costs to the end of 2015 of the child abuse inquiry and redress are an estimated €1.5 billion. Both the cost to the State and the time required to bring the process to a conclusion have hugely exceeded original estimates.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 95 - Financial Reporting in the Public Sector Adobe PDF format document

  Published on 21 February 2017

  The audit of the financial statements of public bodies and the presentation of those financial statements to the Oireachtas are fundamental in ensuring that there is effective accountability for the use of public funds. This report reviews the timeliness of public sector financial reporting, including the timeliness of presentation of audited financial statements to the Oireachtas. It identifies those bodies where delays in reporting have occurred, and the causes of those delays. The report deals primarily with financial statements for periods ending in 2014. For the 2014 year of account, the Comptroller and Auditor General was responsible for the audit of the annual financial statements of almost 300 public bodies and funds in the central government sector with an aggregate turnover of just over €193 billion.

  [view summary document]

 • Special Report 94 - National Asset Management Agency's sale of Project Eagle Adobe PDF format document

  Published on 14 September 2016

  The Comptroller and Auditor General has carried out an examination of the National Asset Management Agency's sale of Project Eagle. The report reviews the financial outcome of the loan sale and examines the basis of NAMA's decision to sell the loans of its Northern Ireland debtors. The report also examines the Project Eagle loan sale process and NAMA's management of conflicts of interest.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 93 - Annualised Hours in the Irish Prison Service Adobe PDF format document

  Published on 02 August 2016

  The Comptroller and Auditor General has carried out a review of the annualised hours system in the Irish Prison Service. The report examines the impact of the annualised hours system on the total hours required to operate the prison service, , on overall costs and on individual prison officer's pay, as well as the impact on levels of sick leave. In addition, the report reviews the Prison Service's ratio of prison officers to prisoners relative to a number of other states.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 92 - Strategic Planning for Flood Risk Management Adobe PDF format document

  Published on 05 April 2016

  The Comptroller and Auditor General has carried out a review of the management of flood risk in Ireland. The report examines OPW's management of the national catchment flood risk assessment and management (CFRAM) programme and governance and project management arrangements in place. In addition, the report reviews Ireland's progress in meeting the requirements of the EU Floods Directive, which set deadlines for the production and submission by member states of flood hazard maps, flood risk maps and flood risk management plans

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 91 - Management of Severance Payments in Public Sector Bodies Adobe PDF format document

  Published on 04 April 2016

  The Comptroller and Auditor General has carried out an examination of the management of severance payments in public sector bodies. The report examines the operation of a number of public sector schemes which include provision for a severance payment at the end of a period of employment. It also examines a number of high-value discretionary severance payments made outside of formal severance schemes.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 90 Management of a Cross-Border Broadband Initiative : the Bytel Project Adobe PDF format document

  Published on 03 March 2015

  The Comptroller and Auditor General has completed a special report on the management of a cross-border broadband initiative (the Bytel Project). This report examines the role of the Department of Communications, Energy and Natural Resources in the management of the project. The report is the result of a co-ordinated examination between the Office of Comptroller and Auditor General and the Northern Ireland Audit Office.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 89 Internal Internal Control in County Cork Vocational Education Committee Adobe PDF format document

  Published on 29 April 2015

  The Comptroller and Auditor General has carried out a review of certain matters pertaining to internal control in County Cork Vocational Educational Committee (now dissolved in accordance with the Education and Training Boards Act, 2013, but with functions transferred to Cork Education and Training Board. The report examines the operation of Macroom Youthreach centre, approval of property leases and a number of other issues.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 88 Restructuring the Administration of Student Grants Adobe PDF format document

  Published on 15 April 2015

  Restructuring the Administration of Student Grants

  [view Press Release]

 • Turascáil ar Leith 87 A Éifeachtúla atá Coistí Iniúchóireachta i gComhlachtaí Stáit Adobe PDF format document

  Published on 21 October 2014

  Tá an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar a éifeachtúla atá coistí iniúchóireachta i gcomhlachtaí Stáit. Sa tuarascáil déantar scagadh ar fheidhmiú coistí iniúchóireachta i roinnt comhlachtaí neamhthráchtála Stáit samplacha agus déantar measúnú ar leibhéal a gcomhlíontachta le treoirlínte a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Déantar comparáid sa tuarascáil freisin idir na ceanglais reatha a bhíonn ar chomhlachtaí Stáit in Éirinn a chomhlíonadh agus prionsabail dea-chleachtais, agus breithnítear a mhéad atá dea-chleachtais á gcur i bhfeidhm sna comhlachtaí stáit roghnaithe.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Turascáil ar Leith 86 Staidiam Rásaíochta Con Luimnigh a Fhorbairt Adobe PDF format document

  Published on 30 October 2014

  Tá an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tar éis scagadh a dhéanamh ar fhorbairt staidiam rásaíochta con Luimnigh ag Bord na gCon. Sa tuarascáil déantar scagadh ar fháil na talún don tionscadal agus ar thógáil an staidiam nua. Chomh maith leis sin déantar scagadh ar an gcaoi ar chomhlíon Bord na gCon a nósanna imeachta rialachais agus na cinn sin a d'fhorbair an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le tionscadail chaipitiúla a bhainistiú agus a mheasúnú. Chomh maith leis sin déantar scagadh inti ar an gcás gnó ar son an tionscadail agus déantar athbhreithniú inti ar thorthaí an tionscadail go dtí seo.

 • Special Report No. 85 Accountability and Governance at the National College of Art and Design

  Published on 19 January 2015

  Special Report No. 85 Accountability and Governance at the National College of Art and Design The Comptroller and Auditor General has carried out a review of accounting and governance at the National College of Art and Design. The report examines timeliness in the preparation of financial statements, procurement practices, assessment of the adequacy of its statement on internal control and the role undertaken by its audit committee. The report also reviews the oversight exercised by the Higher Education Authority in respect of the National College of Art and Design.

 • Turascáil ar Leith 84 Dramhaíl a Thras-seoladh Adobe PDF format document

  Published on 05 November 2014

  Tá an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar fhorfheidhmiú an Rialacháin Eorpaigh maidir le Seoladh Dramhaíola in Éirinn. Sa tuarascáil leagtar amach na socruithe riaracháin in Éirinn maidir le dramhaíl a thras-seoladh agus déantar scagadh ar an gcóras forfheidhmiúcháin arb é is aidhm dó sáruithe a bhrath agus pionóis a ghearradh ar chiontóirí. Déantar scagadh sa tuarascáil chomh maith ar na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann le dramhaíl as Éirinn a dhumpáil go neamhdhleathach i dTuaisceart Éireann.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Turascáil ar Leith 83: Máinliacht Roghnach Lae a Bhainistiú Adobe PDF format document

  Published on 19 August 2014

  Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an mbainistiú a dhéanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) ar mháinliacht roghnach lae. Scrúdaítear sa tuarascáil an ráta a dtugtar faoi mháinliacht lae i gcomhthéacs na spriocanna atá leagtha síos ag an HSE, agus na treochtaí i ngníomhaíocht máinliachta lae ó 2006. Déantar athbhreithniú sa tuarascáil freisin ar chleachtais reatha in ospidéil na hÉireann i ndáil le máinliacht lae chun deiseanna feabhais a aithint, chun leibhéal reatha monatóireachta ar fheidhmiú a mheas agus chun na bacainní atá ar chur le rátaí máinliachta lae a aithint

  [view Report]

 • Tuarascáil Speisialta 82 Bainistíocht Airgeadais agus Tuairisciú do Lárionaid Chuanta Iascaigh Adobe PDF format document

  Published on 08 July 2014

  An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste rinne scrúdú ar bhainistíocht airgeadais agus tuairisciú do lárionaid cuain iascaigh. Athbhreithníonn an scrúdú nithe a bhíonn i rith iniúchta airgeadais, lena n-áirítear, moill in ullmhú na gcuntas bliantúil agus billeáil ioncaim, bailiú fiach agus a chosaint na sócmhainní.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Special Report 82. Financial Management and Reporting for Fishery Harbour Centres Report Summary Adobe PDF format document

  Published on 08 July 2014

  The Comptroller and Auditor General has carried out an examination of the financial management and reporting for fishery harbour centres. The examination reviews matters encountered during financial audit, including, delays in the preparation of the annual accounts and billing of income, debt collection and safeguarding of assets.

 • Tuarascáil ar Leith 81 An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní Adobe PDF format document

  Published on 20 May 2014

  Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an dul chun cinn atá déanta ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (NAMA) maidir lena cuspóirí foriomlána a bhaint amach, mar a éilítear faoi Acht NAMA 2009. Déantar athbhreithniú sa tuarascáil ar an toradh a bhí ar an bpróiseas sealbhaithe iasachta agus mar a chuidigh sé le deireadh a chur leis an neamhchinnteacht a bhain le hiasachtaí maoine a bhí ag bainc rannpháirteacha. Déantar athbhreithniú freisin ar fheidhmíocht airgeadais NAMA chomh maith leis an dul chun cinn atá déanta aici maidir lena spriocanna fuascailte fiacha a chomhlíonadh agus an toradh airgeadais is fearr agus is féidir a bhaint amach. Chomh maith leis sin, féachann an tuarascáil ar na socruithe atá i bhfeidhm ag NAMA chun iasachtaí a riaradh agus féichiúnaithe a bhainistiú agus na céimeanna atá glactha aici chun luach na sócmhainní a ceannaíodh – agus comhthaobhacht na sócmhainní sin - a chosaint agus a mhéadú.

  [view Press Release]

 • Tuarascáil ar Leith 80: Riaradh Chiste an Tobhaigh Náisiúnta Sláinte agus Údaráis Áitiúil Adobe PDF format document

  Published on 29 April 2013

  Idir 1998 agus 2009, leithroinn roinnt comhlachtaí poiblí airgead ar mhaithe le tionscnaimh comhpháirtíochta sóisialta a bhunú agus ina raibh comhaltaí foirne san earnáil sláinte agus san earnáil údaráis áitiúil páirteach. Osclaíodh cuntas dar teideal Cuntas Chiste Tobhaigh Náisiúnta Sláinte agus Údaráis Áitiúil SIPTU (an Ciste) chun an t-airgead a soláthraíodh a choinneáil. Oifigeach sinsearach de chuid SIPTU a rinne an Ciste a riaradh. De bharr imní i measc an phobail faoi fheidhmiú an Chiste thug an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi chigireacht ar na cuntais agus na taifid airgid ar fad a bhain leis an gCiste a bhí ar fáil, de réir Alt 5 de (1) (b) d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993. Déantar iniúchadh sa tuarascáil ar airgead poiblí a híocadh leis an gCiste agus a mhéid is a chuir na comhlachtaí poiblí a chuir maoiniú ar fáil socruithe cuntasaíochta agus tuairiscithe leordhóthanacha i bhfeidhm. Féachtar freisin ar mar a rinneadh bainistiú ar airgead sa Chiste agus mar a caitheadh é. Áirítear ann moltaí atá leagtha amach chun feabhas a chur ar an smacht a bhíonn ar dheontais Stáit agus ar chuntasacht ina leith.

  [view Report]

 • Tuarascáil Ar Leith 79: An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní – Bainistíocht Iasachtaí Adobe PDF format document

  Published on 24 May 2012

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste athbhreithniú ar an méid ar ar chuir an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní an próiseas fála iasachta agus ar phróifíl na comhthaobhachta a fholuíonn na hiasachtaí a fuair sí. Breathnaítear sa tuarascáil freisin ar an dóigh a mbainistíonn an GNBS a caidrimh le hiasachtaithe tar éis na hiasachtaí a fháil agus ar thorthaí a cuid gníomhaíochtaí tosaigh um bainistíocht fiachais

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 78: Cúrsaí a Eascraíonn as Iniúchtaí Oideachais Adobe PDF format document

  Published on 05 June 2012

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar chúrsaí a eascraíonn as iniúchtaí san earnáil oideachais. Áiríodh le raon an scrúdaithe gnéithe de bhainistíocht acmhainní in institiúidí tríú leibhéal agus ghníomhaíochtaí a rinneadh trí chuideachtaí campais agus trí fhondúireachtaí sna hinstitiúidí sin. Áiríodh leis an tuarascáil freisin cúrsaí áirithe a bhain le luach saothair agus le cuntasacht arb é atá i gceist iontu measúnú iar-iniúchta ar chúrsaí a tuairiscíodh i dTuarascáil Ar Leith 75 a eisíodh i mí Mheán Fómhair 2010.

  [view Press Release]

 • Tuarascáil Ar Leith 77 – Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath Adobe PDF format document

  Published on 31 May 2012

  Ceapadh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar iniúchóir ar Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath (an tÚdarás) le tosú leis an mbliain airgeadais 2010. Eisíodh an tuarascáil iniúchóra ar ráitis airgeadais an Údaráis don bhliain sin an 7 Samhain 2011. Ina theannta sin, d'ullmhaigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tuarascáil ar leith ar an Údarás chun cuntas níos iomláine a thabhairt ar stádas airgeadais foriomlán agus riarachán an Údaráis, ar bhainistíocht a infheistíochta i suíomh Irish Glass Bottle agus ar an dóigh a bhfuiltear a fheidhm phleanála á riar

  [view Press Release]

 • Tuarascáil Ar Leith 76: An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní – Fáil Sócmhainní Bainc Adobe PDF format document

  Published on 02 November 2010

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste athbhreithniú ar Fháil Sócmhainní Bainc na Gníomhaireachta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní. Is é cuspóir na tuarascála tosaí seo cuntas luath a thabhairt ar na struchtúir, na córais agus na nósanna imeachta arna gcur i bhfeidhm ag an GNBS lena feidhmeanna a chur chun feidhme. Leagtar amach sa tuarascáil seo toradh na gcéad fhálacha iasachtaí agus na socruithe le haghaidh an ghníomhaireacht a rialú agus acmhainní a chur ar fáil di.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 75: Ollscoileanna Éireannacha – Bainistíocht Acmhainní agus Feidhmíocht Adobe PDF format document

  Published on 17 September 2010

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar Bhainistíocht Acmhainní agus Fheidhmíocht i seacht n-ollscoil Éireannacha faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna. Mheas an scrúdú méid agus cineál an chistithe arna chur ar fáil d'ollscoileanna agus rinne sé measúnú ar na caidrimh idir iniúchóirí ollscoileanna. Déantar athbhreithniú freisin ar an dóigh a n-úsáidtear teicneolaíochtaí agus faisnéis bainistíochta chun feabhas a chur ar aschuir agus ar na socruithe le haghaidh athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeán na n-aschur. Rinneadh athbhreithniú ar na cleachtais luacha saothair, lena n-áirítear íocaíocht liúntas agus sochar eile, chomh maith le bainistíocht na hoibre seachtraí in dhá ollscoil agus leagadh amach an gnás le blianta breisithe a bhronnadh agus teidlíochtaí pinsin fhostaithe na hollscoile á ríomh freisin.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 74: Earnáil Oideachais Adobe PDF format document

  Published on 03 December 2010

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar íocaíochtaí ón gCiste Nuálaíochta Straitéiseach, ar na socruithe le haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar thinreamh i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna, ar na cúiseanna le róchaiteachas ar thionscadal forbartha caipitil ag Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, ar fheidhmiú scéim luathscoir ag FETAC, ar luach saothair áirithe agus ar chostais i gCeol-Acadamh Ríoga na hÉireann, agus ar stádas reatha na Scéime um Shásamh i leith Foras Cónaithe agus cúrsaí lena mbaineann.

  [view Report]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 73: Rialú Inmheánach agus Rialachas in FÁS Adobe PDF format document

  Published on 28 January 2010

  Feidhmíonn FÁS faoi choimirce na Roinne Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus tá feidhmeanna aige i ndáil le hoiliúint na ndaoine faoi mhíchumas agus na ndaoine dífhostaithe, le huasoiliúint na ndaoine fostaithe agus le riarachán na bprintíseachtaí. Ba é a bhí i gceist sa scrúdú seo ná athbhreithniú ar rialachas inmheánach, ar rialachas agus ar chúrsaí lena mbaineann in FÁS sa tréimhse 2002 go 2008. Dhírigh sé ar idirbhearta arna ndéanamh ag Príomh-Oifig FÁS agus ar shocruithe rialachais don eagraíocht. Rinne sé athbhreithniú freisin ar bhainistíocht an Chláir Forbartha Inniúlachta agus riarachán na gcostas taistil eachtraigh agus gnó. Sainaithnítear sa tuarascáil roinnt réimsí ina bhféadfaí feabhsúcháin a dhéanamh ar na córais, cleachtais agus nósanna imeachta a úsáideann FÁS.

  [view Report]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 72: An Rialtóir Airgeadais Adobe PDF format document

  Published on 22 March 2010

  D'fhoilsigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, John Buckley, tuarascáil ar fhreagairt an Rialtóra Airgeadais do Ghéarchéim an Mhargaidh Airgeadais. Leagtar amach sa tuarascáil seo na bearta arna ndéanamh nó arna moladh ag an Rialtóir Airgeadais d'fhonn freagairt do na heasnaimh i rialúchán airgeadais a tháinig chun solais de réir mar a tháinig an ghéarchéim airgeadais dheireanach aníos. Leagtar amach inti na torthaí ar thuarascálacha deireanacha an AE agus idirnáisiúnta a scrúdaigh oibriú an rialúcháin airgeadais.

  [view Press Release]

 • Tuarascáil Ar Leith 71: Tástáil Tiománaithe san Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre Adobe PDF format document

  Published on 05 February 2010

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar an tSeirbhís Tástála Tiománaithe a riarann an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre. Mheas an scrúdú leordhóthanacht nósanna imeachta an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre maidir le forbairt conarthaí agus bainistíocht i ndáil lena chonarthaí i leith tástálacha seachfhoinsithe. Mheas sé freisin éifeachtúlacht fhoriomlán na Seirbhíse Tástála Tiománaithe agus na córais arna gcur i bhfeidhm ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre chun feidhmíocht eagraíochta a bhainistiú agus maoirseacht na Roinne Iompair a éascú.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 70: Ranna Éigeandála Adobe PDF format document

  Published on 12 February 2010

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar ranna éigeandála. Cuireadh an tuarascáil ar an scrúdú faoi bhráid an Aire Sláinte agus Leanaí an 19 Samhain 2009. Faoi fhorálacha Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, ceanglaítear ar an Aire an tuarascáil a chur i láthair Dháil Éireann laistigh de thrí mhí tar éis an dáta ar ar cuireadh an tuarascáil faoina bráid.

  [view Report]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 69: Asláithreacht Tinnis a Bhainistiú sa Státseirbhís Adobe PDF format document

  Published on 22 October 2009

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar bhainistíocht na hasláithreachta tinnis sa Státseirbhís. Bhreathnaigh an scrúdú ar scála na hasláithreachta tinnis i ranna Státseirbhíse, ar chineál na hasláithreachta seo agus ar a dáileachán i measc foirne. Ríomh sé an tionchar airgeadais a bhí ag asláithreacht tinnis ar ranna. Rinne sé athbhreithniú ar na socruithe atá i bhfeidhm ag ranna chun bainistíocht, monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar asláithreacht de bharr tinnis. Bhreathnaigh sé freisin ar an méid ar ar glacadh bearta agus tionscnaimh chun folláine agus tinreamh a chur chun cinn.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 68: Pinsin an Rialtais Láir Adobe PDF format document

  Published on 22 October 2009

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar phinsin seirbhíse poiblí. Sholáthair torthaí an scrúdaithe meastachán ar an dliteanas pinsin seirbhíse poiblí fabhraithe i ndáil le foireann seirbhíse poiblí, réamh-mheastacháin sreafa airgid phinsin sna 50 bliain romhainn agus an costas ar shochair luacha saothair a chur ar fáil do na catagóirí éagsúla d'fhostaithe seirbhíse poiblí ó thaobh a gcostas párolla de. Bhreathnaigh an scrúdú freisin ar na socruithe riaracháin, cistithe agus cuntasaíochta le haghaidh pinsin státseirbhíseach.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 67: An Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta in Iarbhunscoileanna, an Comhlíonadh Conarthaí Fostaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta Adobe PDF format document

  Published on 29 July 2009

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúduithe ar thrí réimse freagrachta ar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta – an Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta in Iarbhunscoileanna, an Comhlíonadh Conarthaí Fostaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta agus an Coimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú. Rinne an scrúdú ar an Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta in Iarbhunscoileanna breithniú ar an luach a sholáthair na hacmhainní a úsáideadh ar an scéim, arbh ionann iad agus an costas ar 37 uair sa bhliain do gach múinteoir atá fostaithe ag an Roinn. Dhírigh an scrúdú ar an gComhlíonadh Conarthaí Fostaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta ar na córais agus na nósanna imeachta i bhfeidhm in Institiúidí Teicneolaíochta i leith bainistíocht foirne chun a chinntiú go gcloítear le téarmaí a gconarthaí fostaíochta agus go soláthraítear na seirbhísí a n-íoctar astu. Dhírigh an scrúdú ar an gCoimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú ar thráthúlacht agus chostas a chuid imscrúduithe.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 66 – Fógraíocht agus Cur Chun Cinn in FÁS Adobe PDF format document

  Published on 10 September 2009

  Feidhmíonn FÁS faoi choimirce na Roinne Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus tá feidhmeanna aige i ndáil le hoiliúint na ndaoine faoi mhíchumas agus na ndaoine dífhostaithe, le huasoiliúint na ndaoine fostaithe agus le riarachán na bprintíseachtaí. Bhreathnaigh an scrúdú seo ar chaiteachas fógraíochta agus cur chun cinn in FÁS sa tréimhse 2002-2008. Scrúdaigh sé an rialú buiséadach ar chaiteachas fógraíochta agus cur chun cinn, ar an straitéis ghinearálta faoinar caitheadh é agus ar an méid ar a ndearnadh a éifeachtúlacht a mheas. Rinne an scrúdú athbhreithniú ar sholáthar na fógraíochta agus na seirbhísí lena mbaineann.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 65: Seirbhísí Uisce agus Soláthar Tithíochta Incheannaithe Adobe PDF format document

  Published on 24 July 2009

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúduithe ar dhá réimse freagrachta ar an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil – Seirbhísí Uisce agus Soláthar Tithíochta Incheannaithe. Rinne an scrúdú ar Sheirbhísí Uisce breithniú ar an méid ar a raibh an infheistíocht arna cur ar fáil ag an Stát ina cúis le híoschaighdeáin oiriúnacha lena chaitheamh ag an duine á gcomhlíonadh ag caighdeán an uisce óil in Éirinn, faoi mar atá leagtha amach i reachtaíocht náisiúnta agus i reachtaíocht an AE. Rinne an scrúdú ar Sholáthar Tithíochta Incheannaithe athbhreithniú ar bhaint amach na spriocanna foriomlána faoin Tionscnamh Tithíochta Incheannaithe agus ar an bpáirt a bhí ag an gComhpháirtíocht um Thithe Incheannaithe sa tionscnamh. Mheas sé freisin na fadhbanna a tháinig chun cinn sa soláthar tithíochta incheannaithe i ndálaí eacnamaíocha a bhí ag athrú.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil LAA 64: Cóireáil agus Athshlánú um Andúil i nDrugaí Adobe PDF format document

  Published on 05 June 2009

  Cuirtear seirbhísí cóireála agus athshlánaithe um andúil i ndrugaí ar fáil trí raon leathan gníomhaireachtaí maoinithe ag an bpobal i suíomhanna éagsúla, lena n-áirítear clinicí cóireála drugaí faoi mhaoirseacht dochtúirí ginearálta pobail agus cógaiseoirí agus i bpríosúin. Bhreathnaigh an scrúdú seo ar gach ceann de na príomhsheirbhísí cóireála agus athshlánaithe maoinithe ag an bpobal arna gcur ar fáil do dhaoine a bhfuil andúil acu i ndrugaí mídhleathacha. Bhreathnaigh sé ar an méid ar a gcomhlíontar an t-éileamh ar sheirbhísí cóireála agus athshlánaithe agus ar thráthúlacht na rochtana ar chóireáil. Bhreathnaigh sé freisin ar an méid ar a ndéantar éifeachtacht na seirbhísí cóireála agus athshlánaithe a mheas, ar éifeachtacht na socruithe le haghaidh cóireáil agus athshlánú a chomhordú ag leibhéal cáis aonair agus ag leibhéal náisiúnta.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 63: Binsí Fiosrúcháin Adobe PDF format document

  Published on 12 February 2009

  Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar Bhinsí Fiosrúcháin. Rinne an scrúdú athbhreithniú ar amscála, chostas agus éifeachtúlacht trí bhinse mhóra atá ag druidim lena gcur i gcrích. Ba iad na binsí a scrúdaíodh Binse Mahon, Binse Morris agus Binse Moriarty.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 62: Ard-Mhúsaem na hÉireann Adobe PDF format document

  Published on 13 March 2008

  Déantar athbhreithniú sa tuarascáil ar leith seo ar an dóigh a mbainistíonn Ard-Mhúsaem na hÉireann an bailiúchán náisiúnta de thart ar 4 mhilliún mír oidhreachta, go háirithe maidir le doiciméadú na mbailiúchán agus an rochtain ag an bpobal agus taighdeoirí orthu. Scrúdaítear inti freisin na socruithe le haghaidh socrú straitéise agus bainistíocht riosca.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 61: Athghiniúint Bhaile Munna Adobe PDF format document

  Published on 03 March 2008

  1997, d'fhaomh an Rialtas togra chun aghaidh a thabhairt ar dhíothacht shóisialta agus gheilleagrach i gceantar Bhaile Munna i mBaile Átha Cliath. Forbraíodh Máistirphlean i gcomhair an chláir athghiniúna i 1998. Déanann an scrúdú athbhreithniú ar an dóigh ar fhorbair an clár ó thaobh ama, costais agus soláthair de. Scrúdaíonn sé freisin an dul chun cinn arna dhéanamh ar athnuachan gheilleagrach agus shóisialta agus na dúshláin atá ann go fóill do chur i gcrích rathúil an chláir athghiniúna.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 60: An Oifig Luachála Adobe PDF format document

  Published on 22 February 2008

  Cuireann an Oifig Luachála seirbhís luachála maoine ar fáil d'íocóirí rátaí agus d'údaráis rátaíochta. Cuireann sí seirbhís luachála maoine neamhreachtúil ar fáil do ranna rialtais agus do chomhlachtaí poiblí. Thug reachtaíocht a achtaíodh i 2011 an fhreagracht di as gach maoin tráchtála agus thionsclaíoch sa Stát a athluacháil. Déantar scrúdú i dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na nithe seo a leanas: na socruithe le haghaidh seirbhísí luachála a chur ar fáil d'údaráis rátaíochta agus do chomhlachtaí poiblí; dul chun cinn ar chur chun feidhme an chláir athluachála; conas a bhainistítear feidhmíocht fhoriomlán.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 59: Córais Bhainistíochta Faisnéise in Earnáil na nInstitiúidí Teicneolaíochta Adobe PDF format document

  Published on 18 December 2007

  Scrúdaítear tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chur chun feidhme na gcóras bainistíochta faisnéise sna hInstitiúidí Teicneolaíochta cé chomh maith is a láimhseáladh bainistíocht an tsoláthair chóras agus na conraitheoireachta lena mbaineann; cé chomh maith is a cuireadh an tionscadal cur chun feidhme i gcrích; ar baineadh, nó nár baineadh, cuspóirí an tionscadail amach agus méid shásamh an úsáideora leis na córais arna gcur chun feidhme

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 58: R-Rialtas Adobe PDF format document

  Published on 07 January 2008

  Tagraíonn an téarma 'R-Rialtas' don soláthar seirbhísí poiblí trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC), agus as an idirlíon go háirithe. Cuireann soláthar seirbhísí ar líne ar chumas ball den phobal gnó a dhéanamh le soláthraithe seirbhísí poiblí am ar bith. Tugann sé deiseanna do na soláthraithe seirbhísí iad féin freisin éifeachtúlacht a mhéadú ach a bpróisis ghnó a athchóiriú chun éifeachta. Leagann dhá phlean gníomhaíochta an Rialtais, a lainseáladh i 1999 agus i 2002, sraith gníomhaíochtaí agus tionscnamh amach atá deartha chun úsáid a bhaint as na tairbhí féideartha a bhaineann le R-Rialtas. Rinneadh an scrúdú seo chun an méid a aimsiú ar a bhfuil ranna rialtais agus gníomhaireachtaí rialtais ag cur faisnéise agus seirbhísí ar fáil ar líne agus ar a bhfuil siad ag úsáid teicneolaíocht idirlíon-bhunaithe lena n-éifeachtúlacht a fheabhsú. Scrúdaíodh feidhmíocht na hÉireann i gcomparáid le tíortha eile. Scrúdaíodh an fhorbairt arna déanamh ag Reach (ar aonad den Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh é) ar Bhróicéir Seirbhísí Poiblí ar líne freisin.

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 57: An Rialtóir Airgeadais Adobe PDF format document

  Published on 27 July 2007

  D'fhoilsigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tuarascáil ar scrúdú luach ar airgead ar an Rialtóir Airgeadais. Déanann an Rialtóir Airgeadais maoirseacht ar rialáil thromlach na bhfoirmeacha de sholáthar seirbhísí poiblí in Éirinn. Tá dhá chuid dá shainordú: sainordú stuamachta, faoina bhfuil sé mar aidhm aige institiúidí airgeadais fónta fuinniúla a chothú in Éirinn: agus sainordú tomhaltóirí, faoina bhfuil sé mar aidhm aige cabhrú le tomhaltóirí cinntí airgeadais eolasacha a dhéanamh i margadh sábháilte cothrom. Mhéadaigh costas oibriúcháin an Rialtóra Airgeadais ó €35 milliún i 2004 go pas beag níos lú ná €46 milliún i 2006, arbh ionann é agus méadú 30% thar dhá bhliain. Bhreathnaigh scrúdú an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na nithe seo a leanas ·an dóigh a socraíonn an Rialtóir Airgeadais caighdeáin agus a soláthraíonn sé treoir do sholáthraithe seirbhísí airgeadais, go háirithe maidir le fógairt bhearta margaidh aonair an AE ·bearta oibriúcháin a rinne an Rialtóir Airgeadais chun monatóireacht a dhéanamh ar mar a chomhlíon soláthraithe seirbhísí airgeadais caighdeáin

 • Tuarascáil LAA 56: Feidhmíocht a Fheabhsú- Cás-Staidéir Seirbhíse Poiblí Adobe PDF format document

  Published on 19 June 2007

  Scrúdaítear sa tuarascáil ar leith seo conas a thug na heagraíochtaí seirbhíse poiblí lena mbaineann aghaidh ar shaincheisteanna feidhmíochta a sainaithníodh i dtuarascálacha ar luach ar airgead a eisíodh idir 1997 agus 2000. Scrúdaítear sa tuarascáil freisin an tionchar a bhí ag nuachóiriú seirbhíse poiblí agus méid an fhoráis ar chórais seachadta sna réimsí a gclúdaíonn na tuarascálacha sin iad. Ina theannta sin, leagtar amach in dhá chaibidil freagairt na Ranna rialtais do thuarascálacha ina ndearnadh athbhreithniú ar thacaíocht chomhairleachta agus oiliúint agus forbairt foirne ar fud na státseirbhíse.

 • Tuarascáil LAA 55: Conradh Comhairleach Míochaine Adobe PDF format document

  Published on 20 April 2007

  Oibríonn breis agus 2,000 comhairleach míochaine in ospidéil phoiblí agus dheonacha in Éirinn. Tá téarmaí a bhfostaíochta rialaithe ag conradh coiteann a aontaíodh i 1997 agus tá athbhreithniú an chonartha sin mar ábhar idirbheartaíochta idir an Roinn Sláinte agus Leanaí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus eagraíochtaí ionadaíochta na gcomhairleach míochaine. Rinne an scrúdú athbhreithniú ar an méid ar ar chuir bainisteoireachtaí ospidéil forálacha an chonartha choitinn chun feidhme in earnáil na n-ospidéal géarmhíochaine.

 • Tuarascáil LAA 54: Tionscnaimh Mhíbhuntáiste Oideachais san earnáil Bunscoile Adobe PDF format document

  Published on 06 September 2006

  Tagann míbhuntáiste oideachais aníos i gcás bacainní ar oideachas a thagann as míbhuntáiste sóisialta nó geilleagrach a chuireann cosc ar dhaltaí tairbhe iomchuí a bhaint as oideachas i scoileanna. Sa scoilbhliain 2003/2004, cuireadh €61.8m ar fáil faoi cheithre phríomhthionscnamh chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachais. Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ina ndearnadh athbhreithniú ar an spriocdhíriú acmhainní breise, inar sainaithníodh na hidirghabhálacha atá i bhfeidhm faoi láthair trí dheiseanna le haghaidh cleachtas níos fearr a lua agus inar scrúdaíodh na socruithe i bhfeidhm chun éifeachtacht na dtionscnamh a mheas.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil LAA 53: Liúntais Chíosa Adobe PDF format document

  Published on 22 May 2006

  Íoctar liúntais chíosa le daoine a chónaíonn i gcóiríocht phríobháideach ar cíos a bhfuil deacracht acu a n-íocaíochtaí cíosa a chomhlíonadh. Braitheann formhór na ndaoine a fhaigheann an liúntas cíosa ar íocaíochtaí leasa mar phríomhfhoinse ioncaim. Mhéadaigh caiteachas bliantúil ar liúntais chíosa ó thart ar €150 milliún i 2000 go thart ar €369 milliún i 2005. Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú inar sainaithníodh na tosca a raibh ina gcúis leis an méadú mear ar chaiteachas, ina ndearnadh athbhreithniú ar cé chomh maith is a bhainistítear an scéim agus ina ndearnadh breithniú ar a treo sa todhchaí.

  [view Report]

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil LAA 52: Cur ar fáil Seirbhísí Míchumais ag Eagraíochtaí Neamhbhrabúis Adobe PDF format document

  Published on 15 March 2006

  Cuirtear i láthair sa tuarascáil na torthaí ó scrúdú ar luach ar airgead maidir leis na socruithe idir an Stát agus an earnáil neamhbhrabúis le haghaidh cur ar fáil seirbhísí míchumais, go háirithe mar go mbíonn feidhm acu maidir leis na heagraíochtaí neamhbhrabúis is mó. Chuir an Stát €877m ar fáil d'eagraíochtaí neamhbhrabúis i gcomhair na seirbhísí seo i 2004. Breathnaíodh sa scrúdú ar an dóigh a gcinntear an gá le seirbhísí míchumais agus a bhfreagraítear dó, ar an gcreat seirbhísí ina soláthraíonn na heagraíochtaí neamhbhrabúis na seirbhísí seo agus ar an dóigh a ndéantar monatóireacht agus measúnú ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil iarbhír. Measadh ann freisin na saincheisteanna nach mór aghaidh a thabhairt orthu i soláthar na seirbhísí amach anseo.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil LAA 51: Forbairt ar Chóras Bainistíochta Acmhainní Daonna don tSeirbhís Sláinte (PPARS) Adobe PDF format document

  Published on 14 December 2005

  Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo na torthaí ó scrúdú ar luach ar airgead ar an bhforbairt ar chóras bainistíochta acmhainní daonna don tseirbhís sláinte (PPARS). Breathnaíodh sa scrúdú ar tháirgeacht an tionscadail ó thaobh costais, ama agus feidhmiúlachta de. Rinneadh athbhreithniú ann freisin ar an dóigh a ndearnadh an tionscadal a phleanáil agus a rialú, lena n-áirítear leordhóthanacht an bhreithmheasa gnó, ar an dóigh ar láimhseáladh bainistíocht athraithe agus ar na socruithe le haghaidh sholáthar agus bhainistíocht na seirbhísí comhairleachta agus tacaíochta teicniúla agus ar an méid ar a bhfuil tairbhí ionchasacha á mbaint amach

  [view Report]

  [view summary document]

Page 1 | 2 | 3 next page