Tuarascála Spesíalta

Taifeadtar i dTuarascálacha Ar Leith torthaí grinnscrúduithe ar shaincheisteanna sonracha nó ar cheisteanna ginearálta a thagann chun cinn de bharr iniúchóireachtaí, imscrúduithe nó scrúduithe arna gcur i ngníomh ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
 • Tuarascáil Ar Leith 10: Cúrsa Ginearálta a thagann chun cinn ar Iniúchtaí – Comhlachtaí Státurraithe Neamhthráchtála, Comhlachtaí Earnála Sláinte, Coistí Gairmoideachais Adobe PDF format document

  Published on 09 May 2008

  Sa tuarascáil seo, pléitear le roinnt saincheisteanna a tháinig aníos in iniúchtaí a rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste le déanaí. Díríonn na saincheisteanna den chuid is mó ar theipeanna a bhaineann leis an bpróiseas soláthair, le rialachas agus le bainistíocht airgeadais. I gcás FÁS, Amharclann na Mainistreach agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, is ionann an téama agus Soláthar Ginearálta agus pléitear le saincheisteanna um Sholáthar Theicneolaíocht na Faisnéise i gcás Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann, Fhondúireacht Eolaíochta Éireann agus Ospidéal Beaumont. Pléitear le buarthaí Rialachais agus Bainistíochta Airgeadais i gcás Fhoras na Mara agus na gCoistí Gairmoideachais.

  [view Report]

 • Tuarascáil Ar Leith 9: Bord na gCon Adobe PDF format document

  Published on 11 June 2008

  Is comhlacht leathstáit tráchtála é Bord na gCon a bunaíodh faoi Acht Tionscail na gCon, 1958, a raibh sé mar chuspóir aige tionscal na gcon a fheabhsú agus a fhorbairt. Ceadúnaíonn sé rás-rianta con agus rialaíonn sé iompar na rásaíochta ag na rianta sin. Scrúdaítear sa tuarascáil seo bainistíocht na dtionscadal caipitil, soláthar na seirbhísí slándála agus peorcaisí a mbaineann baill foirne taitneamh astu ag Páirc Shíol Bhroin. I measc nithe eile, déanann sé athbhreithniú ar léasú forthí le foirgneamh na Príomh-Oifige i Luimneach agus ar bhronnadh na gconarthaí le haghaidh sainchomhairleoirí gairmiúla, lónadóireachta, seirbhísí tote agus léiriú teilifíse

  [view Press Release]

 • Tuarascáil Ar Leith 8: An Bord Náisiúnta um Leas Oideachais – Faillíocha sa Rialú Inmheánach Adobe PDF format document

  Published on 14 November 2007

  Bunaíodh an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais i 2002. Tá feidhm reachtúil aige a chinntiú go bhfreastalaíonn gach leanbh ar scoil nó go bhfaigheann siad oideachas ar shlí eile. I mí an Mheithimh 2003, ghlac an Bord freagracht as próiseáil a íocaíochtaí ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Rinneadh athbhreithniú ar oibriú na rialuithe inmheánacha sa Bhord Náisiúnta um Leas Oideachais i rith na tréimhse 2003-2005 tar éis don Bhord teipeanna rialaithe a aimsiú i ndáil le soláthar theicneolaíocht na faisnéise.

  [view Press Release]

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 7: Iniúchtaí Earnála Sláinte Adobe PDF format document

  Published on 29 October 2004

  Shainaithin an t-iniúchadh airgeadais ar chomhlachtaí san earnáil sláinte roinnt réimsí a raibh tuilleadh imscrúdaithe ag teastáil uathu. Áiríodh leo na córais i bhfeidhm chun rialú iomchuí a chinntiú ar chaiteachas caipitil, ar bhainistíocht maoine, ar líonta a fhostaítear agus ar shaincheisteanna rialachais laistigh de ghníomhaireachtaí sláinte.

 • Tuarascáil Ar Leith 6: Clár um Fhorbairt Príomhbhealaí Adobe PDF format document

  Published on 29 June 2004

  Beartaíodh infheistíocht €5.6 bhilliún ar fheabhsuithe ar bhóithre náisiúnta i rith na tréimhse 2000 – 2006 sa Phlean Forbartha Náisiúnta, arna sheoladh i mí na Samhna 1999. Faoin mbliain 2002, bhí an costas a measadh a bhainfeadh leis na hoibreacha pleanáilte dulta in airde go dtí beagnach €16 bhilliún. Ba é an aidhm a bhí leis an tuarascáil ná na cúiseanna a bhí leis an mórardú ar chostas na n-oibreacha pleanáilte a scrúdú agus athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas meastacháin a bhí mar bhonn is mar thaca le costáil an chláir. Lena chois sin, scrúdaítear sa tuarascáil na socruithe a bhí i bhfeidhm chun tionscadail le bóithre náisiúnta a fheabhsú, a sholáthar, agus déantar athbhreithniú inti ar ghnéithe tábhachtacha a bhain le bainistiú foriomlán an chláir um fheabhsú bóithre.

  [view summary document]

 • Tuarascáil ar leith 5: Córais le hAgallaimh a Dhéantar le Gardaí a Thaifeadadh Adobe PDF format document

  Published on 19 February 2003

  Suiteáladh áiseanna chun fianaise arna tógáil ag póilíní i 220 seomra agallaimh i stáisiún póilíní ar fud na tíre. Trealamh taifeadta closamhairc a bhaineann úsáid as VHS a bhí i gceist leis an trealamh a ceannaíodh i 2001. Scrúdaítear leis an tuarascáil seo an raibh an próiseas lenar sonraíodh agus lena bhfuarthas an trealamh ag teacht le dea-chleachtas um sholáthar poiblí agus ar comhlíonadh an dlí um sholáthar poiblí agus an trealamh á fháil. De réir an chomhghnáis, níor lorgaíodh dearcthaí na bpáirtithe a chuir tairiscintí isteach agus an tuarascáil seo á tiomsú óir nach bpléann an tuarascáil ach le mar a chomhlíon an Comhlacht Stáit a bhí i gceist cúrsaí cuntasachta i ndáil le rialtacht, cirte agus éifeachtaí airgeadais a fheidhme soláthair. Dá bharr sin, ní thaifeadtar dearcthaí an Chomhlachta Stáit a mheasúnaigh na tograí tairisceana ach mar fhianaise ar a mheasúnacht agus ní léirítear iad mar fhianaise ar chirte na measúnachta sin.

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith 4: Rialú Airgeadais Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann Adobe PDF format document

  Published on 19 February 2003

  Tugadh lochtaí áirithe ó thaobh gnéithe áirithe den bhealach a bainistíodh cúrsaí airgeadais sa Bhord faoi deara san iniúchóireacht airgeadais ar Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann. Scrúdaítear leis an tuarascáil seo na heasnaimh a tháinig chun cinn sna réimsí ó thaobh buiséadaithe agus costála, mar a bainistíodh airgead tirim agus mar a bainistíodh tionscadal chun córas ríomhairithe a chur i bhfeidhm chun gníomhaíochtaí bailiúcháin fola a rialú.

 • Tuarascáil Ar Leith 3: Fóirdheontais Tí Altranais Adobe PDF format document

  Published on 30 January 2002

  Féadfaidh daoine a dtugtar lóistín dóibh i dTithe Altranais a bheith i dteideal cúnamh airgeadais i dtreo is go n-íocfaí as iad a chothabháil. Bíonn an fóirdheontas faoi réir ag a leibhéil spleáchais agus ag tástáil acmhainne. Ba é aidhm na tuarascála seo ná scrúdú a dhéanamh le féachaint ar feidhmíodh cistí, arna soláthar ag an Roinn Sláinte agus Leanaí do bhoird sláinte chun críocha an fhóirdheontais, chun na críche sonraí sin, agus murab amhlaidh, conas a feidhmíodh na cistí agus suim riaráiste an fhóirdheontais atá dlite do dhaoine atá ina dteideal sin.

 • Tuarascáil Ar Leith 2: Iniúchóireacht Inmheánach i mBoird Sláinte Adobe PDF format document

  Published on 30 November 2000

  Bhí feidhm i leith na hiniúchóireachta inmheánaí i ngach ceann den ocht mbord sláinte i 1999. Ba é aidhm na tuarascála ná stádas na hiniúchóireachta inmheánaí sna boird a scrúdú, ag breathnú ar ról agus chuspóirí gach aonad iniúchóireachta inmheánaí, chomh maith lena údarás, a neamhspleáchas, a chearta le teacht ar fhaisnéis srl., conas a pleanáladh agus a faomhadh a chuid oibre, a chur chuige i leith tascanna iniúchóireachta, a chuimsithí is a éiríonn leis a bheith ina iniúchóireacht, na caighdeáin arna leanúint, conas a foinsíodh acmhainní don aonad agus an socrú le haghaidh an méid arna fháil amach ag an aonad a thuairisciú agus a fhorfheidhmiú.

 • Tuarascáil Ar Leith 1: Íoc Pras Cuntas Adobe PDF format document

  Published on 03 October 2000

  Cuimsíodh breis is 400 comhlacht poiblí faoi théarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997, inar leagadh amach ceanglais le soláthraithe a íoc in am agus ús a íoc leo sa chás go mbeadh íocaíocht déanach. Bhí socruithe san Acht freisin le haghaidh tuairisc a thabhairt ar chleachtais íocaíochta agus géilliúntas a iniúchadh. Scrúdaítear sa Tuarascáil Ar Leith seo a mhéid is a chomhlíon soláthraithe an tAcht sa chéad bhliain i mbun feidhme dó, na saincheisteanna ó thaobh forfheidhmiúcháin le haghaidh ceannaitheoirí, an raibh an bealach ar tugadh tuairisc ar chleachtais íocaíochta sásúil agus céard iad na saincheisteanna a tháinig chun cinn agus géilliúntas á iniúchadh.

  [view summary document]

 • Tuarascáil Ar Leith: Imscrúdú ar mar a Riaradh an Cháin Choinneála ar Ús Taisce agus ar Cheisteanna Gaolmhara i rith na tréimhse 1 Eanáir 86 go 1 Nollaig 98

  Published on 19 July 1999

  Tar éis do reachtaíocht ar leith a bheith rite i 1998, thionscain an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste imscrúdú ar mar a feidhmíodh Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT). Ba é cúlra an scéil ná go raibh líomhaintí i gcoinne Bhanc Aontais Éireann cpt, faoi imghabháil chánach a bheith ar siúl trí úsáid a bheith á baint as cuntais bhréag-neamháitritheoirí. Taifeadtar torthaí an imscrúdaithe sa tuarascáil, lena bhfuarthas go raibh úsáid á baint go forleathan feadh earnáil uile na baincéireachta in Éirinn as cuntais bhréag- neamháitritheoirí mar bhealach le cáin a imghabháil. Taifeadtar sa tuarascáil freisin na cúinsí a d'fhág gur theip ar na Coimisinéirí Ioncaim, ar an mBanc Ceannais agus ar an Roinn Airgeadais aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist i gcaitheamh na mblianta.

 • Report on the audit of the 1994 Accounts of - Non-Commercial State Sponsored Bodies - Health Sector Bodies - Vocational Education Committees Adobe PDF format document

  Published on 11 January 2016

 • Report on General Matters arising out of Audit of 1995 Accounts in the Health Sector Adobe PDF format document

  Published on 11 January 2016

 • General Report - Non-commercial State-sponsored Bodies - Matters arising out of Audit of 1995 Accounts Adobe PDF format document

  Published on 11 January 2016

 • General Report - Education Sector - Matters arising out of Audit of 1995 Accounts Adobe PDF format document

  Published on 11 January 2016

 • Tuarascáil Ar Leith: Díolachán Tailte Stáit ag Gleann Daingin Adobe PDF format document

  Published on 08 January 1999

  I 1991, dhíol an Roinn Fuinnimh a bhíodh ann an tráth sin, talamh breise neamhriachtanach ag Gleann Daingin. Tar éis iarratais ó Choiste na gCuntas Poiblí, d'fhiosraigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste an scéal. Rinneadh iarracht le tuarascáil an scrúdaithe fíricí agus ord na n-imeachtaí de réir dátaí a d'fhág gur díoladh an talamh, a dhéanamh amach ó fhianaise cháipéisí, agus tuairim a dhéanamh maidir le cé acu ar leanadh nósanna imeachta cearta nó a mhalairt agus ar cuireadh an diúscairt i ngníomh ar na téarmaí ab fhabhraí agus a bhíothas in ann a fháil go réasúnach.