Comhlachtaí Thuaidh/Theas

Cuirtear tuarascáil le chéile tar éis iniúchóireacht a bheith déanta ar chuntais bhliantúla Chomhlacht Thuaidh/Theas ainmnithe, sa chás go measann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste go dtagann údar le ceist ó thaobh na cuntasachta poiblí chun cinn.
 • Special Report: Accountability of North/South Bodies 1999-2007 Adobe PDF format document

  Published on 02 July 2008

  The Comptrollers and Auditors General have prepared a joint report on matters arising in relation to their audit of North/South Bodies.

  [view Press Release]

 • Tuarascáil: Uiscebhealaí Éireann 2001 Adobe PDF format document

  Published on 28 October 2003

  I dtuarascáil arna ceangal leis an deimhniú iniúchóireachta ar na cuntais, tharraing na hArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste suntas ar an teip le sócmhainní áirithe a thaifeadadh agus a luacháil.

 • Tuarascáil: Uiscebhealaí Éireann 2002 Adobe PDF format document

  Published on 26 November 2003

  I dtuarascáil arna ceangal leis an deimhniú iniúchóireachta ar na cuntais, tharraing na hArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste suntas ar an teip le sócmhainní áirithe a thaifeadadh agus a luacháil.

 • Tuarascáil: Gníomhaireacht Lochanna Feabhail, Cairlinn agus Choimisinéirí Soilse na hÉireann 2000 Adobe PDF format document

  Published on 21 October 2003

  I dtuarascáil arna ceangal leis an deimhniú iniúchóireachta ar na cuntais, tharraing na hArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste suntas ar mhoilleanna ó thaobh cuntais a ullmhú de réir na scálaí ama arna leagan amach sa mheabhrán airgeadais a rialaíonn na cúrsaí seo.

 • Tuarascáil: An Bord um Chur Chun Cinn Sábháilteachta Bia 2001 Adobe PDF format document

  Published on 13 June 2003

  I dtuarascáil arna ceangal leis an deimhniú iniúchóireachta ar na cuntais, tharraing na hArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste suntas ar na saincheisteanna a tháinig chun cinn i ndáil le mar a bainistíodh soláthar agus feistiú Oifig an Bhoird i gCorcaigh.

 • Tuarascáil: Turasóireacht Éireann Teoranta 2001 Adobe PDF format document

  Published on 24 July 2002

  I dtuarascáil fhorlíontach arna ceangal lena Dheimhniú Iniúchóireachta ar na cuntais, tharraing an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste suntas ar easnaimh áirithe i nósanna imeachta um sholáthar poiblí agus ar an bhfíric nach raibh aon chonradh sínithe ann le haghaidh seirbhísí dlí, rúnaíochta cuntasaíochta agus seirbhísí gaolmhara.

 • Tuarascáil: Uiscebhealaí Éireann 2000 Adobe PDF format document

  Published on 06 June 2002

  I dtuarascáil arna ceangal leis an deimhniú iniúchóireachta ar na cuntais, tharraing na hArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste suntas ar shócmhainní áirithe a fágadh amach as an gclár comhardaithe mar gheall ar an bhfíric nár taifeadadh talamh, foirgnimh agus sócmhainní bonneagair lena n-áirítear uiscebhealaí nach raibh taifeadta i gcláir shócmhainní seasta agus nár luacháladh. Tarraingíodh suntas sa tuarascáil freisin ar laigí i nósanna imeachta i leith tionscadail a bhainistiú.

 • Tuarascáil: An Bord um Chur Chun Cinn Sábháilteachta Bia 2000 Adobe PDF format document

  Published on 03 August 2001

  I dtuarascáil arna ceangal leis an deimhniú iniúchóireachta ar na cuntais, tharraing na hArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste suntas ar cheisteanna áirithe maidir le rialú agus bainistiú inmheánach airgeadais a tháinig chun cinn i ndáil le conradh fógraíochta agus le conarthaí taighde.